Βυθισμένη πολιτεία

ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ

Το έργο ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ έχει ως στόχο την ανάδειξη της "βυθισμένης πολιτείας" της Επιδαύρου με χρήση προηγμένων τεχνολογιών.

Πρόκειται για μια αυτόνομη περιήγηση με χρήση σκάφους και με ταυτόχρονη ξενάγηση, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να αποκτήσουν το βίωμα της «πολιτισμικής εμπειρίας» συνδυάζοντας την ψυχαγωγία με τη μάθηση.

Απώτερος στόχος του έργου είναι η λειτουργία υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίας, προσβάσιμης στο ευρύ κοινό.

Η περιήγηση/ξενάγηση που προτείνει το έργο ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Είναι πλωτή, επειδή πραγματοποιείται επάνω σε ένα ειδικά, για τους σκοπούς του έργου, σχεδιασμένο σκάφος με διαφανή πυθμένα στον οποίο έχουν ενσωματωθεί προηγμένες τεχνολογίες, καινοτόμες τεχνικές και συσκευές. Από τον διαφανή πυθμένα του σκάφους ο επισκέπτης θα μπορεί να βλέπει τη “βυθισμένη πολιτεία” και να ακούει την ξενάγηση

  • Είναι αυτόνομη, επειδή τόσο η αφήγηση όσο και η πλοήγηση του σκάφους πραγματοποιούνται αυτόνομα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Το σύστημα περιλαμβάνει αυτοκινούμενο σκάφος το οποίο σε συνεργασία με το σύστημα storytelling, παρέχει ξενάγηση. Το σύστημα επιτρέπει την εξ αποστάσεως ασφαλή εκτέλεση αυτοματοποιημένων σεναρίων περιήγησης, τα οποία εκτελούνται σε πραγματικό χρόνο λαμβάνοντας υπόψη πληροφορίες από αισθητήρες, όπως αυτοί του γεωγραφικού εντοπισμού του σκάφους, της κατεύθυνσης του ανέμου, του εντοπισμού εμποδίων με χρήση υπερήχων αλλά και της αυτόματης λειτουργίας του ηλεκτρικού μοτέρ του σκάφους, ώστε να ακινητοποιείται σε συγκεκριμένα σημεία, σε συγκεκριμένες στιγμές.

  • Είναι πολυμεσική, επειδή επιστρατεύει διάφορα μέσα και κανάλια παρουσίασης. Ο επισκέπτης βλέπει τη “βυθισμένη πολιτεία” μέσα από την διαφάνεια του σκάφους και ακούει την ξενάγηση. Παράλληλα, παρακολουθεί, σε οθόνη tablet, την τρισδιάστατη υποθετική απεικόνιση της “βυθισμένης πολιτείας”.

  • Απευθύνεται σε όλους τους επισκέπτες της “βυθισμένης πολιτείας” της Παλαιάς Επιδαύρου, μικρούς και μεγάλους, μαθητές σχολείων, φοιτητές, ξεναγούς, μουσειολόγους, ερευνητές αρχαιολογικών σχολών κ.λπ., καθώς και Αμεα (άτομα με κινητικά προβλήματα και με προβλήματα ακοής).

Η επίτευξη των στόχων του έργου αναμένεται να έχει μεγάλο αντίκτυπο τόσο σε ερευνητικό/τεχνολογικό επίπεδο όσο και στην περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού της περιοχής και της γενικότερης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η τεχνολογική προσέγγιση του έργου ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ μπορεί να αξιοποιηθεί για την ανάδειξη και άλλων περιοχών με ενάλιες αρχαιότητες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τα καταβυθισμένα κατάλοιπα της Επιδαύρου προστατεύονται σύμφωνα με την υπʼ αριθμό ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/40032/2387 (ΦΕΚ 1236/Β/08-12-1998) Υπουργική Απόφαση «Κήρυξη θαλάσσιου αρχ/κού χώρου στην περιοχή της Παλαιάς Επιδαύρου» και με τον Νόμο 4858/2021 (ΦΕΚ 220/Α/19-11-2021) «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».

Στα πλαίσια των ανωτέρω, απαγορεύονται:

Το έργο “Αυτόνομη περιήγηση και ταυτόχρονη ξενάγηση πάνω από τη βυθισμένη πολιτεία της Επιδαύρου” και με ακρωνύμιο ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ (Τ6ΥΒΠ-00327) και Κωδικό MIS 5056215, υλοποιείται με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικών πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ) στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ειδικές Δράσεις ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ».

Μετάβαση στο περιεχόμενο